Meaning of the name - Xaviera

English Name: Xaviera
Sex: