Meaning of the name - Newton

English Name: Newton
Sex: