Meaning of the name - Algernon

English Name: Algernon
Sex: